BERGEN Været i bergen

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer


Innledning

JL Bruvik sine etiske retningslinjer skal angi grunnverdier for vår personlige adferd og forretningsskikk og skal utgjøre rammeverket som skal sikre oss at vi opptrer i tråd med relevant lovgivning, interne rutiner og bedriftens grunnverdier.
De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i JL Bruvik AS og alle som representerer selskapet. Dette inkluderer ansatte, styremedlemmer, innleid personell og alle andre som opptrer på vegne av JL Bruvik AS.


Ansvar og adferd


Relasjoner og lojalitet

Alle våre relasjoner i bedriften mellom ansatte og ut mot kunder skal bygges på en gjensidig tillit. Vi vil strekke oss langt for å opprettholde tillit fra våre ansatte og kunder, dette skal gjenspeiles i både ord og handlinger. Ansatte og andre som representerer bedriften skal alltid ivareta JL Bruviks interesser og målsettinger.

Menneske rettigheter

JL Bruvik AS støtter og respekterer internasjonale anerkjente menneskerettigheter, og jobber aktivt med å sikre at bedriften ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd.

Diskriminering og likeverd

JL Bruvik jobber for en inkluderende arbeidskultur, og jobber aktivt for å sørge for at et godt arbeidsmiljø reflekterer respekt, likeverd og mangfold. Selskapet har null toleranse for trakassering og diskriminering på grunnlag av kjønn, nasjonalitet, seksuell legning og andre forhold som kan føre til dette.

Arbeidstakerrettigheter

JL Bruvik støtter og anerkjenner internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter, dette omfatter også organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger. JL Bruvik AS erkjenner at våre ansatte har rett til å være – eller avstå fra å være fagforeningsmedlemmer og være representert av tariffavtaler.

Helse, miljø og sikkerhet

JL Bruvik AS forplikter seg til alltid å jobbe aktivt for et skadefritt og helsefremmende arbeidsmiljø. Hensikten er å sikre at det benyttes arbeidsmetoder som gjør at helse, miljø og sikkerhet blir hensyntatt. Målet til JL Bruvik AS er å unngå skader på personell og eiendeler, skape et godt arbeidsmiljø og ha omtanke for vårt ytre miljø.

JL Bruvik AS vil arbeide for å oppnå energieffektivitet, og minimere skadelig utslipp, utslipp og avfallsproduksjon i et livssyklusperspektiv. Vi vil fokusere på bærekraftige produkter og tjenester.

Selskapets eiendom og eiendeler

Alle ansatte i JL Bruvik AS er ansvarlig for å ta vare på og bruke selskapets eiendeler på en forsvarlig måte. Selskapets eiendeler skal ikke bli brukt til personlig vinning.

Rusmidler

JL Bruvik AS tillater ikke at våre ansatte, besitter, bruker eller er under påvirkning av rusmidler i arbeidstiden.


Forretningsskikk


God forretningsetikk

JL Bruvik AS forplikter alle sine ansatte til å selge og markedsføre våre produkter og tjenester rettferdig og ærlig basert på kvalitet, pris, egenskaper og bærekraft. JL Bruvik AS forplikter seg til å overholde alle gjeldende lover, regler og reguleringer der hvor man opererer. Ansatte skal behandle alle samarbeidspartnere med respekt, og skal gjennomføre oppdrag for våre kunder med god kvalitet og høy grad av integritet.

Gaver og sosiale arrangementer

Kvalitet, pris og tilgjengelighet er de eneste avgjørende kriteriene for salg og innkjøp hos JL Bruvik AS. Det skal ikke tilbys direkte- eller indirekte gaver til ansatte eller andre med tilhørighet til JL Bruvik AS. Sosiale arrangementer, måltider og såkalt gjestfrihet kan mottas hvis det er en klar forretningsmessig sammenheng. Således må alt vurderes og skal være innenfor rimelighetens grenser. JL Bruvik vil alltid dekke reisekostnader og andre utgifter som påløper ved reise når en ansatt/representant er på reise på vegne av selskapet. Gaver som går under gjestfrihet skal ikke tilbys eller mottas i forbindelse med tilbud- eller kontrakt-inngåelse.

Rettferdig konkurranse

JL Bruvik vektlegger en rettferdig og åpen konkurranse i samsvar med nasjonale og internasjonale konkurranseregler. JL Bruviks ansatte skal aldri under noen omstendigheter forårsake brudd på konkurransereglene.

Korrupsjons og bestikkelser

JL Bruvik AS tar sterk avstand fra all form for korrupsjon og urettmessige tiltak som hindrer fri konkurranse. Ansatte skal verken motta eller gi bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller personlig vinning.

Taushetsplikt

Alle ansatte i JL Bruvik AS har et ansvar på at konfidensiell informasjon ikke tilflyter uvedkommende. Dette kan omfatte informasjon angående sikkerhet, ansatte, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold eller annen lovbeskyttet informasjon. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet forhold til JL Bruvik AS.

Åpenhetsloven

JL Bruvik AS krever at leverandører og andre forretningsforbindelser opptrer i tråd med standarder som er i tråd med selskapets etiske retningslinjer. Ved valg av leverandører, produkter og tjenester skal man ikke la personlige preferanser påvirke våre valg, men ta beslutningen på forretningsmessige behov og hva som er best for JL Bruvik.

Økonomisk integritet

JL Bruvik AS anser økonomisk integritet som avgjørende for å opprettholde tilliten fra ansatte, kunder, forretningspartnere og aksjeeiere. Alle regnskapsopplysninger skal være korrekte, registret og bokført i tråd med lover og regler. JL Bruvik AS vil alltid følge gjeldende skatteregler og vil ikke bidra til skatteunndragelser.

JL Bruviks ansatte må påse til enhver tid at den informasjon man leverer fra seg eller godkjenner, som brukes for refusjoner eller andre utbetalinger, er korrekt.

Ekstern kommunikasjon

JL Bruviks omdømme og rykte er viktig for selskapet. Selskapets ansatte skal være opptatt av å ivareta, se og forstå kunden/forretningspartnerens behov. Vår kommunikasjon skal derfor alltid være basert på åpenhet, saklighet og rettferdighet. 

Varsling ved avvik eller brudd på etiske retningslinjer

JL Bruvik AS sine ansatte skal varsle ved mistanke om brudd på retningslinjene, og det skal være aksept for å ta opp bekymringer og kritikkverdige forhold. Selskapet oppfordrer til å varsle ved mistanke, og skal også varsle hvis ansatte opplever at de blir oppfordret til å utføre handlinger som kan føre til regelbrudd.

Avvik og brudd på regler rapporteres til personalleder, eller på mail til jlbruvik@bruvik.no, der konfidensialitet vil bli overholdt så langt det lar seg gjøre.

JL Bruvik AS tolererer ikke noen form for negative reaksjoner eller forsøk på gjengjeldelse mot ansatte som i god tro har rapportert antatte brudd på regelverket. Ansatte som iverksetter slike reaksjoner vil bli møtt med disiplinære tiltak. Det samme gjelder for overlagt misbruk av rapporteringsrutinene.

Ved lovbrudd eller brudd på etiske retningslinjer vil dette sette i gang disiplinære tiltak.